XO5153 Series

XO5153 Series - OCXO

1.4 x 1 inch, Double OCXO (DCXO)

Please refer to the Datasheet.

Please refer to the Datasheet.

Please refer to the Datasheet.

Please refer to the Datasheet.