XO2010 Series

XO2010 Series - OCXO

14 pin DIP, 5.0 Volt, HCOMS, OCXO

Please refer to the Datasheet.

Please refer to the Datasheet.

Please refer to the Datasheet.

Please refer to the Datasheet.